Kontaktirajte nas na tel: (011) 2432 473, (066) 820 5027, radnim danima 9–15h|centar@medijacija.org

Medijacija između žrtve i prestupnika

|||Medijacija između žrtve i prestupnika
Medijacija između žrtve i prestupnika 2018-04-19T04:08:04+02:00

Program je namenjen medijatorima koji žele steknu zvanja i razviju veštine  medijaciju između žrtve i prestupnika. Primenom ove medijacije mogu se prevazići posledice  prestupa/krivičnog dela po  žrte i presupnike, prevenirati recidivizam i dalji sukobi i pomoći reintegraciji žrtava i prestupnika.  Korisnici obuhvataju  žrtve prestupa i krivičnih dela,  deca i mladi u sukobu sa zakonom, odrasli prestupnici, porodice žrtava i prestupnika, vulnerabilni odrasli i stari.

Medijacija između žtvre i prestupnika se može primenjivati za manje prestupke, kao i pre, tokom i nakon završetka prekršajnog ili krivičnog postupka.

Program obuke traje 3 dana.  U toku jednog radnog dana obuka traje pet časova od po 45 minuta.

Sadržaj programa:

Prvi dan

Pojam i karakteristike  restorativnog  prava i posredovanja između žrtve/oštećenog  i prestupnika/ učinioca, postupak posredovanja između žrtve i prestupnika  i perspektiva i potrebe žrtve.

Drugi dan

Procena podobnosti za direktnu i indireknu medijaciju, prikaz faza indirektne i direktne medijacije i praćenje realizacije sporazuma. Simulacija prvih sastanaka sa žrtvom i prestupnikom i diskutuja o izazovima u realizaciji direktne medijacije.

Treći dan

Specifičnosti rada sa maloletnim licima i njihovim roditeljima. Simulacija postupka direktnog posredovanja. Standardi prakse i završna evaluacija.

Za pohađanje ovog programa neophodno je pohađanje programa Osnovna obuka za medijaciju (posredovanje), ili završeni drugi osnovni program obuke iz medijacije, u skladu sa pozitivnim propisima.