Kontaktirajte nas na tel: (011) 2432 473, (066) 820 5027, radnim danima 9–15h|centar@medijacija.org

Osnovna obuka za medijatore

||Osnovna obuka za medijatore
Osnovna obuka za medijatore 2018-10-04T20:36:43+02:00

Edukacija iz bazične medijacije je usklađena sa Pravilnikom o programu obuke za posrednika. Pravilnik predviđa dužinu trajanja obuke (pet dana) i teme koje su neophodne da program obuke sadrži.

Cilj opšteg  programa obuke za medijatore:

Sticanje i unapređenje osnovnih znanja o teoriji i praksi medijacije koja obuhvataju definisanje medijacije, oblasiti primene, ciljeve i dobiti od postupka, prednosti i rizike primene i opšti zakonski okvir.

Program je namenjen obuci profesionalaca različitih struka, koji rade u različitim organizacijama, a posebno su zastupljena sledeća zanimanja: pravnici, advokati, socijalni radnici, psiholozi, zaposleni u socijalnoj zaštiti, zdravstvu, lokalnoj samoupravi, u javnom, privatnom  i nevladinom sektoru, predstavnici sindikata i ostali zainteresovani. Veštine koje se razvijaju ovim programom široko su  primenjive u radu sa gotovo svim grupama i pojedincima u međusobnim konfliktima. Edukacija je usmerena na sticanje znanja i razvijanje veština rešavanja konflikata u okviru medijacije kao alternativnog načina za rešavanje konflikata.

Osnovnom obukom za posrednika polaznici stiču potrebno znanje, veštine i licencu koja im omogućava da kao profesionalci budu angažovani u rešavanju sporova u sopstvenoj radnoj sredini i po pozivu kod drugih privrednih subjekata.

Završena obuka je jedan od uslova za upis u Registar posrednika Ministarstva pravde Republike Srbije.

Sadržaj prvog dana obuke:

Alternatinvo rešavanje sporova – pojam i vrste  Pojam posredovanja – medijacije – istorijski razvoj  Uporedno pravna rešenja i rešenja iz Zakona o  posredovanju  – medijaciji  Osnovna načela posredovanja i karakteristike postupka  Etička pitanja u posredovanju – konflikti interesa  i načelo poverljivosti

Sadržaj drugog dana obuke:

Uslovi da bi neko mogao biti posrednik Osobine medijatora Iniciranje postupka medijacije   Kada je slučaj pogodan za medijaciju?    Koji slučajevi nisu pogodni za medijaciju? Priprema posredovanja Faze postupka medijacije Preduslovi za otpočinjanje medijacije  Priprema za medijaciju  Početak medijacije

Sadržaj trećeg dana obuke:

Razvijanje veštine započinjanja medijacije Otvaranje procesa pregovaranja  Neprekinuto vreme  Način uspostavljanja odnosa poverenja i saradnje sa stranama u sukobu

Veštine komunikacije  Aktivno slušanje Postavljanje pitanja  Veština prikupljanje i analiza dodatnih podataka

Sadržaj četvrtog dana obuke:

Druga faza medijacije – veštine identifikovanja problema, potreba, interesa strana u sporu  i razjašnjavanja tačaka konflikta Druga faza medijacije – veštine identifikovanja pozicija strana u sukobu i mogućih razloga za zastoj u pregovaranju Treća faza medijacije – uspostavljanja agende i veštine pregovaranja  Treća faza medijacije – veštine podsticanja strana na iznalaženje opcija za sporazum i predloga sporazuma Četvrta faza medijacije – veštine formulisanja i zaključivanja sporazuma

Sadržaj petog  dana obuke:

Integrativna primena znanja i veština medijacije Prepoznavanje značajnih domena rada u kojima je moguće primenjivati naučene metode rada.  Domeni rada gde može biti primenjena medijacija  Evaluacija i fidbek  Procenjivanje i sugestije voditelja o radu polaznika  tokom simulacija Uručivanje  uverenja o obavljenoj obuci.